شرکت کامپیوتری واپرا ، ارائه دهنده انواع خدمات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات